Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van The Type Factory.

  1. Een inlogcode wordt maar door 1 persoon gebruikt.
  2. Het afnemen van de examens gebeurt volgens de regels en normen van The Type Factory.
  3. Het is niet toegestaan het verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens The Type Factory of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  4. The Type Factory is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Type Factory geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Type Factory niet in staat is zijn verplichtingen na te komen
  6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is The Typefactory gerechtigd de toegangscodes tot het programma te blokkeren.